دانلود رایگان


پروژه بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهاي گرگان و بستک - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600بررسي مقايسه اي سلامترواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهاي گرگان وبستک 800x600فصل اول (مقدمه) ترقي و پويايي و اعتلايهر

دانلود رایگان بررسي مقايسه اي سلامترواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهاي گرگان وبستک

فصل اول (مقدمه)


ترقي و پويايي و اعتلايهر جامعه اي جز در داشتن عناصر و اعضايي سالم و کارآمد در آن اجتماع نمي باشدافرادي که علاوه بر وضعيت جسماني مناسب از لحاظ وضعيت روحي و رواني نيز در حدمتعادل و مطلوبي باشند. بدون ترديد تقارن سلامتي جسماني و رواني اصلي ترين نتيجهاش داشتن جامعه اي شکوفا و با آتيه است. سلامت رواني مقوله اي بسيار حائز اهميتاست چرا که تأثير روح و روان بر عملکرد جسماني بر هيچ کس پوشيده نيست. در اين راهبزرگان مذهبي ما و همچنين دانشمندان علوم پزشکي از دير باز بر مبحث سلامت روان تأکيدداشته اند.

مولوي عليه الرحمه ميفرمايد:

تن ز جان و جان ز تنمستور نيست ليک کس را ديد جان دستور نيست


لذا پرداختن به اين بحثبه دليل اهميتش لازم و ضروري مي باشد. حداقل دانستن وضع موجود يک جامعه از لحاظسلامت روان به افرادي که قصد برنامه ريزي براي آينده آن جامعه را دارند در برآوردههاي معقولانه کمک خواهند کرد.