دانلود رایگان


دانلود تحقیق ورد شیوه ی بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسکی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق ورد شیوه ی بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسکینام فایل:دانلود تحقیق ورد شیوه ی بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسکی نوع فایل :وردقیمتاصلی:

دانلود رایگان

دانلود تحقیق ورد شیوه ی بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسکی

نام فایل:دانلود تحقیق ورد شیوه ی بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسکی

نوع فایل :ورد

قیمتاصلی: 10000 تومان
قیمت در فروشگاه ما فقط: 5000 تومان

تهییه شده در: RUBIXFILE.ZEPO.IR

توضیحات محصول:(بخشی از محتوای این فایل)


- «رئاليست»[1]چيست؟

نامرئاليسم[2]و قواعد مكتب آن را نخست «شانفلوري» در اولين نوشته هاي خود بتاريخ 1843 به ميانآورد. در «مانيفست رئاليسم» چنين نوشت: «عنوان «رئاليست» به من نسبت داده ميشود،همانطور كه عنوان «رومانتيك» را به نويسندگان و شاعران سال1830 اطلاق مي كنند.»

رئاليستو برون گرايي:

رئاليسمدر درجة اول بصورت مشف و بيان واقعيتي مي شود كه رومانتيسم[3]يا توجهي به آن نداشت و يا آن را مسخ مي كرد. در اين دوران سلطة علم و فلسفهاثباتي[4]رمان نمي تواند وجود خود ار توجيه كند مگر با كنار گذاشتن وهم و خيال و توسل بهمشاهده. فلوبر مي گويد: «رمان بايد همان روش علم را براي خود برگزيند.» و تن ميگويد: «امروز از زرمان انتقاد و از انتقاد تا رمان فاصلة زيادي نيست. هر دو تحقيقو مطالعه اي در بارة انسان هستند.» همة آن چيزهايي كه در رومانتيسم، چيزي غيرواقعيرا جايگزين واقعيت مي كرد: (از قبيل ماوراءالطبيعه، فانتزي، رؤيا، افسانه، جهانفرشتگان، جادو و اشباح) حق ورود به قلمرو رئاليسم ندارند.

البتهتوجه به سرزمين هاي ديگر و به زمان هاي ديگر (سفر در مكان و سفر در زمان) كه ازمشخصات رومانتيسم بود، هيچكدام از ادبيات رئاليستي حذف نشده اند. اما جاي خيالبافيدر بارة سرزمين هاي دوردست را سفر واقعي و مشاهدة آن سرزمين ها گرفته است: فلوبرپيش از نوشتن «سالامبو» به «تونس» سفر مي كند و طبعاً چون سفر در داخل هر كشورآسانتر از سفر به كشورهاي دوردست است رمان هاي نويسندگان رئاليست بيشتر شرح وتحليل شهرها و محله هاي سرزمين خودشان را در بر دارد. (بعنوان مثال: استكهلم درآثار استريندبرگ، نورماندي در آثار فلوبر و موپاسان، «بري» در آثار ژرژساند،«سيسيل» در آثار ورگا و روماني در آثار امينسكو جاي مهمي را اشغال كرده اند.

تاريخنيز الهام بخش آثار رئاليستي متعددي است. از سالامبوي فلوبر گرفته تا رمان هاي«هنريك سينكويچ» كه لهستان بين سالهاي 1648 و 1672 را بازسازي مي كند. اما رماننويس رئاليست تاريخ را هم زمينه اي براي آگاهي هاي دقيق تلقي مي كند نه سرچشمه ايبراي خيالبافي. از اينرو گذشته اي كه در آثار رئاليستي مطرح مي شود بيشتر گذشتةنزديك جامعه اي است كه خود نويسنده متعلق به آن است. شانفلوري در سال 1872 رئاليسمرا چنين تعريف مي كند: «انسان امروز، در تمدن جديد.» و در سال 1887 موپاسان صورتديگري از اين تعريف را مي آورد: «كشف و ارائة آنچه انسان معاصر واقعاً هست.» خلاصهاينكه نبوغ نويسندة رئاليست در خيالبافي و آفريدن نيست، بلكه در مشاهده و ديدناست.

نميتوان رومانتيسم و رئاليسم را بعنوان دو مكتب «غيرواقعي» و «واقعي» در برابر همقرار داد. رومانتيسم جهان محسوس را كشف كرده است و در واقع، سرآغازي براي رئاليسماست. اما رومانتيسم وقتيكه واقعيت را در بر مي گيرد، با شتاب و با ذهنيت به آن ميپردازد. رئاليسم همان جايگزين رومانتيسم
مي شود كه تجزيه و تحليل جاي تركيب را مي گيرد و كشف و جستجوي دقيق جانشين الهاميكپارچه مي شود. رئاليسم طرفدار تشريح جزئيات است. وقتي بالزاك مي نويسد: «تنهاتشريح جزئيات مي تواند به آثاري كه با بي دقتي «رمان» خوانده شده اند ارزش لازم رابدهد.» و وقتي «استاندال»[5]از «حادثة كوچك واقعي» حرف مي زند در واقع هر دو از رئاليسم خبر مي دهند.

«واترلو»يهوگو در «بينوايان» رومانتيك است و واترلوي «استاندال» در «صومعة پارم» رئاليستياست.

اينطرفداري از آگاهي عيني و دقيق كه بر رئاليسم غربي حكمفرماست زائيده شرايط فكري واجتماعي خاصي است. عصر، عصر علم و فن است. همة متفكران بزرگ زمان مي كوشند به روشآگاهي و روش عمل دقيقي دست يابند: شناختن دنيا براي تغيير دادن آن. در بارة اينشناخت و نتيجة اين آگاهي ها هم به هيچوجه خيالبافي و پناه بردن به عالم رؤيا جايزنيست. علوم، روشهاي دقيق خود را دارند. و قوانيني كه در زمينة واقعيت بدست آمدهاست – از قبيل مفيد بودن، تحول، انتخاب طبيعي و مبارزة طبقاتي – در عين حال كه بماامكان عمل در بارة دنيا مي دهند، ما را از اينكه در خارج از حدود آن ها اقدام كنيممنع مي كنند و به يك پذيرش عمقي مجبورمان مي سازند.

ايننيز درست نيست كه بگوئيم عصر رئاليست بعد از دوران رمانتيك، بدبيني سرخورده اي استكه بدنبال يك دوره اميد و ايمان آمده است.

تيبوده[6]منتقد و فيلسوف فرانسوي رمان رئاليستي را فرو نشستن يك هيجان مي خواند. رئاليسم رانتيجة نوعي سرخوردگي مي شمارند كه بدنبال سال 1848 و زايل شدن روياهاي بزرگ حاصلشده است. البته شكي در اين نيست كه نوعي بدبيني رئاليستي وجود دارد. «رنان» ميگويد كه حقيقت اندوهبار است و «نيچه» حقيقت را مرگبار مي خواند. رومانتيسم فرانسهبا «نبوغ مسيحيت» اثر شاتوبريان آغاز مي شود كه بيانگر ايمان است اما پاسخ رئاليسمبه اين دوران، اثر انتقادي «تاريخ منابع مسيحيت» اثر «رنان» است كه بر شك و ترديدمبتني است. در برابر خوشبيني سياسي ويكتور هوگو و لامارتين، نهيليسم اجتماعي«فلوبر»[7]و ديگران به ميان مي آيد. اما عكس قضيه هم مي تواند صادق باشد. آيا رومانتيسم درموارد متعددي حاكي از نوميدي و سرخوردگي نيست؟ از نظر داستايوفسكي انسان رومانتيككسي كه بر باطل بودن ارزشهاي قرن هيجدهم پي برده است، ارزشهايي كه در آن قرن، برضد ارزشهاي سنتي كلاسيك علم شده بود. بنظر داستايوسكي رسالت قرن او اين است كه باايمان (مذهبي و اجتماعي) نوساخته اي با اندوه فردي كه بايرون و لرمانتوف بيانگرآنند مقابله كند.

ادبياترئاليستي طبعاً موضوع خود را جامعة معاصر و ساخت وسائل آن قرار مي دهد: يعني چنينجامعه اي وجود دارد و اثر ادبي را مجبور مي سازد كه به بيان و تحليل آن بپردازد.ادبيات رومانتيك ادبيات اشرافي و فردي بود، خوانندگان ثابت و مشخصي نداشت. اما دراواسط قرن نوزدهم جامعة همرنگي متشكل شد. بورژوازي بطور قاطع جاي اشرافيت را گرفتو ادارة نهضت صنعتي را بدست گرفت و هم اين طبقه بود كه كتاب مي خريد و مي خواند وموفقيت نمايشنامه ها را در تئاترها تضمين مي كرد. دنياي معاصر زمينة آثار ادبيبود، اما طبعاً اين آثار به لو دادن نقاط ضعف همن جامعه مي پرداخت و ارزشهاي جاافتادة آن را بباد انتقاد مي گرفت. برجسته ترين آثار ادبي حاكي از مخالفت بودند.كينه نسبت به بورژوازي براي «فلوبر» و برادران «گنكور»[8]دليل زندگي است.

ايبسن،استريندبرگ، تورگينف و تولستوي در آثارشان بورژوازي عصر خود را متهم مي كنند. يابهتر بگوئيم خود بورژوازي است كه نقاط ضعف خود را برملا مي سازد. كتاب «سرمايه» ويا «سرگذشتهاي يك شكارچي»[9]را كارگران و زحمتكشان ننوشته اند. ادبيات اجتماعي، اصلاح طلب يا انقلابي، حاصلكار نويسندگان بورژوا است.

همچنين«رمان عاميانه» كه در اواخر دوران رومانتيك ظهور كرده است: از قبيل پاروقي هاي«اوژن سو»، «هوگو»، «ديكنز»، «بالزاك»، از مردم و براي مردم حرف مي زنند. و نيزبراي بورژوازي عصرشان از مردم كوچه و بازار از اعماق اجتماع لندن و پاريس حرف ميزنند و در واقع با كشف و شناساندن تيره روزي هاي موجود، بورژوازي را برابر مسئوليتخود قرار مي دهند.
[1] - مكتبهاي ادبي – رضا سيد حسيني – ج 1- انتشارات نگاه صفحة 267

[2] - Realisme

[3] -Romantisme

[4] - Positivisme

[5] - Stendnal

[6] - Thibaudet

[7] - G.Flaubert

[8] - Goncoun

[9] - اثر تورگينف كه در سال 1852 در روسيه منتشر شد

از مزایای این فایل , کم حجم بودن آن است , بنابرین می توانیدپس از پرداخت وجه بلافاصله آن را در کمترین زمان ممکن دانلود نموده و از آناستفاده کنید.
این فایل به صورت فایل ورد با فرمت .doc بوده و کاملا قابل ویرایش می باشد.
توجه کنید که این فایل هم با برنامه آفیس ورد 2003و ورژن های بالاتر از آن بلکه با تمام واژه پردازها نظیراوپن آفیس,لایبر آفیس ,آفیس اورگ و گوگل پرزنتیشن نیز قابل اجراست. پایین ترین قیمت در میان تمام سایت های اینترنتی.
خرید و دانلود این فایل را به تمامی علاقمندان پیشنهاد می کنیم.

قیمت اصلی: 10000 تومان

قیمت درفروشگاه ما فقط: 5000 تومان
دانلود تحقیق ورد شیوه ی بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسکی


تحقیق ورد شیوه ی بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسکی


شیوه ی بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسکی


دانلود تحقیق شیوه ی بازیگری با توجه به سیستم استانیسلاوسکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری

پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری

کتاب وضعیت کنونی جهان اسلام 1گلناز سعیدی

مقاله آشنایی با اصول سرپرستی و مدیریت فـروش ***

ماشین آلات استاندارد و ویژه

نرم افزار حسابداری مجتمع مسکونی بایوتک