دانلود رایگان


گزارش كار آموزي با عنوان: عمليات جوشكاري در فرايند توليد خودرو - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600 عنوان صفحه مقدمه 4

دانلود رایگان

عنوان صفحهمقدمه 4

تاريخچه ومعرفي شركت ايرانخودرو 5

مركز توسعه محصولات جديد 14

تعريف جوش 19

عيوب جوش 21

فرآيند جوش نقطهاي 29

تجهيزات جوش نقطه اي 35

الكترودهادر روش جوشكاري نقطه اي 41

جوش MAG 56

آزمايش جوش 58

نظرات و پيشنهادات 60

منابع ومأخذ 61

مقدمه :دراين گزارش پس از بيان تاريخچه و معرفيقسمت هاي مختلف شركت ايران خودرو‚ به بررسي دو نوع اتصال متالورژيكي مهم در خودروپرداخته ميشود (جوش مقاومتي نقطه اي و جوش(MAG.اين دو روش جوشكاري بطور عمده در خودرو سازي استفاده ميشود دربررسي انجام شده كليه موارد مربوط به اين دوروش جوشكاري بررسي شده است . موارد بررسي شده عبارتند از عيوب جوش ‚ فرآيند جوش نقطه اي ‚عوامل مؤثر بر جوش نقطه اي ‚ تجهيزات جوشنقطه اي ‚ انوع الكترودهاي مصرفي در جوش نقطه اي و مواد الكترود ها ‚ بهسازي در روش جوشكاري نقطه اي ‚ جوشMAG ‚ مزايا ومعا يب جوش MAG ‚ آزمايش جوش و معيار پذيرش جوش .

لازم به ذكر است كه اين مطالب حاصل تحقيق وبررسي و استنباط اينجانب از منابع و مراجع معتبر بوده و بصورت گزارش تحويل مي‌گردد.


تاريخچه ‌و معرفي‌ ايران‌ خودرو:

شركت‌ سهامي‌عام‌ كارخانجات‌ صنعتي‌ ايران‌خودرو با هدف‌ انجام‌ امور توليد و صنعتي‌ براي‌ تاسيس‌ كارخانجات‌ اتوبوس‌ سازي‌و ساخت‌ قطعات‌ و لوازم‌ مختلف‌ اتومبيل‌ و توليد محصولاتي‌ از اين‌ قبيل‌ درتاريخ‌ 27 مرداد ماه‌ 1341 با سرمايه‌ اوليه‌ يك‌ صد ميليون‌ ريال‌ و تعداد يك‌هزار سهم‌، يك‌ هزار ريالي‌ به‌ ثبت‌ رسد و از مهر ماه‌ 1342 عملا فعاليت‌ خود راباتوليد اتوبوس‌ بر اساس‌ اساسنامه‌ شركت‌ كه‌ در تاريخ‌ هيجدهم‌ آبان‌ ماه‌ 1354در مجمع‌ عمومي‌ فوق‌ العاده‌ به‌ تصويب‌ رسيد سرمايه‌ شركت‌ مبلغ‌ دو هزار ميليون‌ريال‌ برآورد شد كه‌ اين‌ مبلغ‌ تا سال‌ 1357 به‌ پيش‌ از 13 ميليارد ريال‌ افزايش‌يافت‌ به‌ استناد صورت‌ جلسه‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق‌ العاده‌ مورخ‌ 30/3/1357 سرمايه‌شركت‌ ايران‌ خودرو از مبلغ‌ 13 ميليارد و 440 ميليون‌ ريال‌ به‌ مبلغ‌ 15 ميلياردو 680 ميليون‌ ريال‌ منقسم‌ به‌ 15 ميليون‌ و 680 هزار ريال‌ افزايش‌ يافت‌.

ايران‌ خودرو از اولين‌ شركت‌ هايي‌ بود كه‌قانون‌ گسترش‌ مالكيت‌ واحدهاي‌ توليدي‌ را به‌ نحو كامل‌ اجرا گردد و 49 درصدسهام‌ آن‌ به‌ كاركنان‌ مردم‌ واگذار گرديد اين‌ شركت‌ به‌ موجب‌ بند الف‌ - قانون‌حفاظت‌ و توسعه‌ صنايع‌ ايران‌ مصوب‌ سهام‌ 16/4/1358 شوراي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌اعتبار نوع‌ صنعت‌، ملي‌ اعلام‌ شد و به‌ موجب‌ مصوبه‌ 28/2/1365 هيئت‌ وزيران‌سهام‌ شركت‌ از طرف‌ دولت‌ با نام‌ سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌ صادرشد و تحت‌ پوشش‌ اين‌ سازمان‌ با مديريت‌ منتخب‌ دولت‌ به‌ كار خود ادامه‌ داد.

شركت‌ سهامي‌ عام‌ كارخانجات‌ صنعتي‌ ايران‌ناسيونال‌ با مجوز صادره‌ از سوي‌ هيئت‌ عامل‌ سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ايران‌ در تاريخ‌ 27/2/1362 به‌ نام‌ شركت‌ ايران‌ خودرو سهامي‌ عام‌ تغيير يافت‌.

در تاريخ‌ 20/11/1370 طي‌ مصوبه‌اي‌ از سوي‌هيئت‌ دولت‌ اسامي‌ و شرايط‌ فروش‌ سهام‌ شركتهايي‌ را كه‌ مي‌توانستند به‌ بورس‌بروند تعيين‌ شد و ايران‌ خودرو اولين‌ شركت‌ خودروسازي‌ بود كه‌ توانست‌ خود رابا بازار بورس‌ تطبيق‌ دهد بر اساس‌ اعلام‌ سازمان‌ مالي‌ در مرداد ماه‌ سال‌ 1372سرمايه‌ شركت‌ بالغ‌ بر 57 ميليارد ريال‌ و تعداد سهام‌ 57 ميليون‌ سهم‌ نيز بود وكل‌ سهام‌ متعلق‌ به‌ سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌ است‌.


ساخت‌ سواري‌:

براساس‌ پروانه‌ مورخ‌ 25 اسفند ماه‌ 1344 وزارت‌ اقتصاد (صنايع‌ و معادن‌) به‌كارخانجات‌ صنعتي‌ ايران‌ ناسيونال‌ (ايران‌ خودرو فعلي‌) اجازه‌ داده‌ شد در موردساخت‌ اتومبيل‌ پيكان‌ اقدام‌ كند اجازه‌ تاسيس‌ كارخانه‌ ساخت‌ انواع‌ اتومبيل‌سواري‌ از نوع‌ چهار سيلندر در تاريخ‌ 20/6/1345 به‌ اين‌ شركت‌ داده‌ شد.

شركت‌ فوق‌ سپس‌ بر اساس‌ قراردادي‌ با كارخانه‌روتس‌ انگلستان‌ وابسته‌ به‌ گروه‌ كرايسلر موفق‌ به‌ دريافت‌ مجوز مونتاژ نوعي‌اتومبيل‌ هيلمن‌ هانتر و ساخت‌ آن‌ در ايران‌ به‌ نام‌ پيكان‌ شد. در سال‌ 1346تاسيسات‌ اتومبيل‌ سازي‌ پيكان‌ با ظرفيت‌ اوليه‌ سالانه‌ توليد 6 هزار دستگاه‌ درسالن‌ توليد پيكان‌ استقرار يافت‌ و پس‌ از افتتاح‌ اين‌ سالن‌ در تاريخ‌23/2/1346 اولين‌ اتومبيل‌هاي‌ سواري‌ با امتياز ساخت‌ گروه‌ سواري‌ روتس‌ سابق‌(كرابسلر بريتانياي‌ فعلي‌) به‌ توليد رسيد.

اولين‌ اتومبيلي‌ كه‌ در سال‌ 1346 ساخته‌ شدپيكان‌ با حجم‌ موتور 1600، 1725 و 1800 سي‌ سي‌ بود كه‌ در دو مدل‌ دولوكس‌ وكارلوكس‌ به‌ بازار عرضه‌ مي‌شد در اين‌ سال‌ وانت‌ پيكان‌ و تاكسي‌ پيكان‌ هم‌ به‌آن‌ اضافه‌ شد و در سال‌ 1347 و 1348 علاوه‌ بر اين‌ سه‌ نوع‌، پيكان‌ كار هم‌ به‌بازار عرضه‌ شد و پيكان‌ اتوماتيك‌ نيز در سال‌ 1349 به‌ توليدات‌ افزوده‌ شد درسال‌ 1350 و 1351 شش‌ مدل‌ پيكان‌ توليد مي‌شد: دولوكس‌، وانت‌، كار جوانان‌،تاكسي‌ و اتوماتيك‌.

پس‌ از تعطيل‌ خطوط‌ توليدي‌ شركت‌ تالبوت‌ ولغو قرارداد بين‌ آنان‌ براي‌ تامين‌ قطعات‌ قواي‌ محركه‌ در سال‌ 1364 استمرارتوليد پيكان‌ در داخل‌ كشور در دستور كار قرار گرفت‌. پس‌ از تحقيقات‌ و مطالعات‌گسترده‌، استفاده‌ از نيروي‌ محركه‌ جديد به‌ جاي‌ نيروي‌ محركه‌ اصلي‌ پيكان‌مورد تاييد واقع‌ شد بر اساس‌ قراردادي‌ با شركت‌ فرانسه‌، اين‌ شركت‌ توافق‌ نمودنياز ايران‌ خودرو به‌ شصت‌ هزار دستگاه‌ موتور و سيستم‌ تعليق‌ پژو 504 (با پوسته‌505) و ميل‌ گاردان‌ سواري‌ 504 به‌ عنوان‌ نيروي‌ محركه‌ جديد انتخاب‌ شد اين‌خودرو تحت‌ عنوان‌ پيكان‌ 1800 در خط‌ توليد قرار گرفت‌ با اجراي‌ اين‌ طرح‌ علاوه‌بر اين‌ عملكرد پيكان‌ بهبود يافت‌ از مصرف‌ سوخت‌ آن‌ به‌ ميزان‌ 30% كاسته‌ شد وقدرت‌ خودرو نيز به‌ ميزان‌ تقريبي‌ 20 افزايش‌ پيدا كرد.

خط‌ توليد پيكان‌ 1800 در تاريخ‌ 13/9/1369 توسط‌رياست‌ جمهوري‌ كشورمان‌ افتتاح‌ شد با توجه‌ به‌ قدمت‌ طراحي‌ بدنه‌ پيكان‌ وخارج‌ از رده‌ بودن‌ تكنولوژي‌ ساخت‌ آن‌ و نياز شديد به‌ سرمايه‌ گذاري‌ مجددبراي‌ قالب‌هاي‌ بدنه‌ و تجهيزات‌ مورد نياز ايران‌ خودرو در سال‌ 1987 ميلادي‌ بامدرن‌ترين‌ تكنولوژي‌ به‌ عنوان‌ جديدترين‌ مدل‌ توسط‌ پژو به‌ بازار عرضه‌ شد ودرسال‌ 1988 ميلادي‌ به‌ عنوان‌ بهترين‌ اتومبيل‌ سال‌ در اروپا و همچنين‌ به‌عنوان‌ اتومبيل‌ وارداتي‌ به‌ آمريكا انتخاب‌ شده‌ بود خطوط‌ جديد توليد پژو 405در مدلهاي‌ GL و GLX با حجم‌ موتور 1580 سي‌ سي‌ نيز در تاريخ‌13/9/1369 توسط‌ رئيس‌ جمهور كشورمان‌ افتتاح‌ شد.

در ادامه‌ مطالعات‌ و اقدامات‌ لازم‌ براي‌توسعه‌ ساخت‌ داخل‌، ايران‌ خودرو اقدام‌ به‌ خريد بخشي‌ از ماشين‌ آلات‌ توليدي‌شركت‌ تالبوت‌ كرد تا پس‌ از بازسازي‌ و راه‌ اندازي‌ از آنها براي‌ آموزش‌تكنولوژي‌ نيروي‌ انساني‌، ارتقاء و تعميق‌ تكنولوژي‌ خودروسازي‌ و فعاليت‌ فني‌مهندسي‌ مربوط‌ در كارخانه‌هاي‌ ايراني‌، توليد قطعات‌ يدكي‌ قواي‌ محركه‌ پيكان‌هاي‌موجود و توليد قطعات‌ يدكي‌ خودروهاي‌ آتي‌ استفاده‌ كند.

پس‌ از راه‌ اندازي‌ و بهره‌گيري‌ از ماشين‌آلات‌ خريداري‌ شده‌ از شركت‌ تالبوت‌ انگلستان‌ ساخت‌ قطعات‌ لازم‌ در ايران‌،پيكان‌ 1600 پس‌ از مدتي‌ توقف‌ در شهريور ماه‌ 1371 دوباره‌ توليد شد.

ساخت‌ ميني‌ بوس‌:

در سال‌ 1344 ساخت‌ و توليد ميني‌ بوس‌ مدل‌ 319و كومر در مجتمع‌ شمالي‌ شركت‌ آغاز شد.

با به‌ بازار آمدن‌ مدل‌ ميني‌ بوس‌ 309 مرسدس‌بنز در اروپا، درسال‌ 1347 ايران‌ ناسيونال‌ (ايران‌ خودرو فعلي‌) توليد مدل‌قديمي‌ ميني‌ بوس‌ را تعطيل‌ و مدل‌ 309 جديد را به‌ بازار عرضه‌ كرد.

در سال‌ 1348 خطوط‌ توليد سالن‌ فوق‌ به‌ مدل‌309 شاسي‌ بلند 17 نفره‌ تغيير يافت‌ و كماكان‌ تا سال‌ 1354 روزانه‌ در دو شيفت‌كاري‌ به‌ توليد ادامه‌ داد.

پس‌ از انجام‌ تعميرات‌ و بازسازي‌ خطوط‌ در سال‌1365 طراحي‌ و ساخت‌ مدل‌ جديد ميني‌ بوس‌ 508 با ظرفيت‌ 21 نفر در مدل‌هاي‌ سقف‌بلند و معمولي‌ در دستور كار قرار گرفت‌ و خط‌ جديد تعويض‌ اطاق‌ ميني‌ بوس‌ راه‌اندازي‌ شد.

محصول‌ جديد اين‌ كارخانه‌ به‌ نام‌ ميني‌ بوس‌309 سقف‌ بلند تحت‌ عنوان‌ سينما سيار طراحي‌ و در تاريخ‌ 30/6/1369 اولين‌ نمونه‌آن‌ توليد شد.

همزمان‌ با توليد كاميونت‌ دو كابينه‌ بنز درآلمان‌ طراحي‌ و ساخت‌ كاميونت‌ دو كابينه‌ بنز 309 در اين‌ كارخانه‌ آغاز شد و درتاريخ‌ 27/3/1371 اولين‌ نمونه‌ آن‌ توليد شد اين‌ كاميونت‌ داراي‌ ظرفيت‌ 1+6 نفرسرنشين‌ و ظرفيت‌ حمل‌ 3500 تا 4000 كيلوگرم‌ بار است‌. ميني‌ بوس‌ 309 سقف‌ بلندتحت‌ عنوان‌ كاروان‌ طرح‌ سوتراك‌ طراحي‌ و در تاريخ‌ 4/5/1371 اولي‌ نمونه‌ آن‌توليد شد.

محصول‌ جديد كارخانه‌ ميني‌ بوس‌ سازي‌ با نام‌كاروان‌ پارك‌ به‌ منظور ارائه‌ در هجدهمين‌ نمايشگاه‌ بين‌ المللي‌ تهران‌، بااستفاده‌ از موتور و شاسي‌ ميني‌ بوس‌ 508 سقف‌ بلند و در تاريخ‌ 16/6/1371 اولين‌نمونه‌ آن‌ توليد شد: ميني‌ بوس‌ 508 سقف‌ بلند تحت‌ عنوان‌ طرح‌ جديد طراحي‌ و درتاريخ‌ 13/12/1372 اولين‌ نمونه‌ آن‌ توليد شد.

ساخت‌ اتوبوس‌:

توليداتوبوس‌ در اين‌ كارخانه‌، از سال‌ 1342 با ساخت‌ اتوبوس‌ مدل‌ بنز (او، پي‌) تحت‌ليسانس‌ مرسدس‌ بنز آلمان‌ آغاز شد در سال‌ 1349 با بهره‌ برداري‌ از خط‌ اتوبوسهاي‌مدل‌ 302 مرسدس‌ بنز ظرفيت‌ توليد به‌ 6 دستگاه‌ در روز افزايش‌ يافت‌.

به‌ منظور نوسازي‌ كارخانه‌ اتوبوس‌ سازي‌ وبهره‌گيري‌ از تكنولوژي‌ پيشرفته‌ براي‌ افزايش‌ كيفيت‌ و تعداد اتوبوس‌ بااستانداردهاي‌ جديد از سال‌ 1361 پروژه‌ افزايش‌ توليد اتوبوس‌ بااستانداردهاي‌جديد از سال‌ 1361 پروژه‌ افزايش‌ توليد اتوبوس‌ زير نظر سازمان‌ مهندسي‌ ايران‌خودرو و درسالني‌ به‌ مساحت‌ 48000 متر مربع‌ آغاز و سپس‌ كار با نظارت‌ سازمان‌گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌ ادامه‌ يافت‌ و در اواسط‌ سال‌ 1365 اجراي‌ طرح‌با مديريت‌ جديد دوباره‌ زير نظر ايران‌ خوردرو را آغاز نمود هدف‌ اين‌ پروژه‌افزايش‌ توليد اتوبوس‌ روزانه‌ از 8 دستگاه‌ در انواع‌ شهري‌، بين‌ شهري‌، دولوكس‌وهمچنين‌ تعداد چهار دستگاه‌ شاسي‌ مجهز به‌ نيروي‌ محركه‌ به‌ منظور واگذاري‌ به‌واحدهاي‌ مستقل‌ اطاق‌سازي‌ بوده‌ است‌.

به‌ علت‌ قديمي‌ بودن‌ اتوبوس‌هاي‌ شهري‌ توليدشده‌ مطالعه‌ و تحقيق‌ براي‌ ساخت‌ اتوبوس‌ شهري‌ جديد از سال‌ 1367 با همكاري‌مرسدس‌ بنز شروع‌ و در نتيجه‌ در نيمه‌ دوم‌ سال‌ 1368 (پس‌ از5/1 سال‌ مطالعه‌)اولين‌ نمونه‌ آن‌ در معرض‌ ديد نمايشگاهي‌قرار گرفت‌ در طي‌ سالهاي‌ 69 و 1368 و آزمايشات‌ مختلف‌ روي‌ شاسي‌ و قواي‌ محركه‌نمونه‌ انجام‌ شد و سپس‌ عمليات‌ آماده‌ سازي‌ و ساخت‌ توليد در طول‌ سال‌ 1370انجام‌ گرفت‌ و ازآبانماه‌ 1370 خط‌ توليد شاسي‌ اين‌ اتوبوس‌ توليد آزمايشي‌ خودرا آغاز و به‌ مرور با تكميل‌ ساخت‌ و نصب‌ تجهيزات‌ خط‌ كامل‌ نيز به‌ بهره‌برداري‌ رسيده‌ است‌.

كارخانه‌ موتورسازي‌:

كارخانه‌ موتورسازي‌ شركت‌ ايران‌ خودرو با هدف‌ساخت‌ بدنه‌ موتور و ساير قطعات‌ چدني‌ ومونتاژ موتور و نيم‌ موتور 1600 و 1725 دوكاربراتور با مساحت‌ 25917 متر مربع‌ در دو قسمت‌ ماشين‌ شاپ‌ و مونتاژ در سال‌1350 تأسيس‌ شد توليد قطعات‌ ششگانه‌ موتور پيكان‌ 1600 (سيلندر، سرسيلندر، اگزوز،فلايويل‌، كفي‌ ياتاقان‌، دنده‌ ميل‌ سوپاپ‌) در كارخانه‌ ريخته‌ گري‌ و تراشكاري‌اين‌ قطعات‌ ومونتاژ آنها به‌ همراه‌ ساير قطعات‌ در كارخانه‌ ماشين‌ شاپ‌ در مهرماه‌ سال‌ 1353 افتتاح‌ و بعد از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ از (سال‌ 1358 تا 1363)با وضعيت‌ مشابه‌ توليد ادامه‌ داشت‌ و از سال‌ (1364-1367) عمده‌ فعاليت‌هاراتوليد قطعات‌ دفاعي‌ تشكيل‌ مي‌داد در اوايل‌ سال‌ 1370 برنامه‌ چهار ساله‌،مجتمع‌ موتور سازي‌ در زمينه‌ ساخت‌ موتور پيكان‌ 1600 به‌ تصويب‌ رسيد و زمينه‌هاي‌اجرايي‌ آن‌ فراهم‌ شد.

لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ پس‌ از گذشت‌ 16 سال‌علاوه‌ بر توليد قطعات‌ ياد شده‌ در راستاي‌ اجراي‌ پروژه‌ توليد پيكان‌ 1600 ازسال‌ 1371 اين‌ كارخانه‌ اقدام‌ به‌ توليد قطعات‌ ديگر توليد قطعات‌ ديگر پيكان‌1600 از جمله‌ كاسه‌ چرخ‌، ديسك‌ ترمز، توپي‌ گرفت‌.

لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ پس‌ از گذشت‌ 16 سال‌علاوه‌ برتوليد قطعات‌ ياد شده‌ در راستاي‌ اجراي‌ پروژه‌ توليد پيكان‌1600 از سال‌1371 اين‌ كارخانه‌ اقدام‌ به‌ توليد قطعات‌ ديگر توليد قطعات‌ ديگر پيكان‌ 1600از جمله‌ كاسه‌ چرخ‌، ديسك‌ ترمز، توپي‌ چرخ‌ و مني‌ منيفولد هواي‌ پيكان‌ نمود.قابل‌ ذكر است‌ كه‌ اين‌ قطعات‌ به‌ صورت‌ انبوه‌ مطابق‌ با استاندارد تالبوت‌توليد مي‌شود.

پس‌ از تعطيل‌ شركت‌ تالبوت‌ به‌ علت‌ عدم‌تأمين‌ قطعات‌ لازم‌، خط‌ مونتاژ موتور اين‌ كارخانه‌ در سال‌ 1369 نيز متوقف‌ شد.پس‌ از توقف‌ خط‌ مونتاژ در سال‌ 1369 برنامه‌ كوتاه‌ مدت‌ به‌ اجرا درآمد. براساس‌ اين‌ برنامه‌ عمده‌ فعاليت‌ها بر توليد قطعات‌ شش‌ گانه‌ چدني‌ شامل‌ بدنه‌موتور، سر سيلندر، فلايويل‌، اگزوز، كفي‌ ياتاقان‌ و دنده‌ تايمينگ‌ قرار گرفت‌علاوه‌ بر آن‌ توليد قطعاتي‌ مانند ميل‌ مندل‌ واسطه‌ سيبك‌، ميل‌ فرمان‌ قالپاق‌سوپاپ‌ ميني‌ بوس‌، ميكسر موتورگاز سوزو عمليات‌ تكميلي‌ شير بخاري‌ نيز قالب‌ اين‌برنامه‌ به‌ اجرا درآمد. از ديگر فعاليت‌هاي‌ انجام‌ شده‌ در اين‌ مقطع‌ نصب‌ وراه‌ اندازي‌ كارگاه‌ CNC تجهيز خط‌ مونتاژ موتور 405 بود كه‌ با موفقيت‌به‌ انجام‌ رسيد.

با هدف‌ تثبيت‌ نسبت‌ سوخت‌ به‌ هوا در موتورهاي‌مختلف‌ افزايش‌ راندمان‌ حجمي‌ كاهش‌ آلودگي‌ گازهاي‌ اگزوز، جذب‌ حداكثر انرژي‌احتراق‌ و استفاده‌ از بنزين‌ بدون‌ سرب‌ بهينه‌ سازي‌ موتور پيكان‌ در دستور كاركارخانه‌ موتورسازي‌ قرار گرفت‌.

پس‌ از انجام‌ مطالعات‌ فني‌ و اقتصادي‌ درزمينه‌ امكان‌پذير نمودن‌ خط‌ مونتاژ موتور پيكان‌ براي‌ مونتاژ موتور پژو 405 درسال‌ 1372 يك‌ خط‌ مونتاژ مكانيزه‌ در كارخانه‌ موتورسازي‌ ايجاد شد با اين‌تجهيزات‌ ميزان‌ خروجي‌ خط‌ مونتاژ موتور به‌ تعداد 77 دستگاه‌ موتور 405 در يك‌شيفت‌ 12 ساعته‌ همزمان‌ با مونتاژ 140 دستگاه‌ موتور 1600 افزايش‌ يافت‌.

كارخانه‌ لوازم‌ تكميلي‌ و تزئيني‌:

اين‌ كارخانه‌ با نام‌ كارخانه‌ صندلي‌ سازي‌ درسال‌ 1342 شروع‌ به‌ فعاليت‌ كرد. اين‌ كارخانه‌ از تاريخ‌ 19/10/1368 به‌ كارخانه‌توليد لوازم‌ تكميلي‌ و تزئيني‌ تغيير نام‌ داد و در حال‌ حاضر تحت‌ همين‌ عنوان‌مشغول‌ به‌ فعاليت‌ است‌. مراحل‌ اين‌ كارخانه‌ عبارتند از اسكلت‌ سازي‌ رنگ‌تودوزي‌، رويه‌ و مونتاژ رويه‌ اسكلت‌ صندلي‌. لازم‌ به‌ ذكر است‌ كليه‌ قطعات‌تزئيني‌ داخلي‌ اتوبوس‌، ميني‌ بوس‌ سواري‌ و وانت‌ نيز در اين‌ كارخانه‌ ساخته‌ وهمچنين‌ روزانه‌ 140 دستگاه‌ جلو داشبورد سواري‌ و وانت‌ در اين‌ كارخانه‌ توليدمي‌شود.

كارخانه‌ قالب‌ وجيك‌:

اين‌كارخانه‌ در سال‌ 1344 در زمينه‌ تعمير قالب‌ها و با نام‌ واحد تعميرات‌ فعاليت‌خود را شروع‌ كرد و تا سال‌ 1360 به‌ صورت‌ پراكنده‌ در قسمت‌ مهندسي‌ سواري‌ سازي‌شمالي‌ و پرس‌ شاپ‌ مستقر بوده‌ است‌. در سال‌ 1360 تأسيسات‌ جيك‌ سازي‌ در قسمت‌جنوبي‌ شركت‌ احداث‌ شد و اداره‌اي‌ تحت‌ عنوان‌ طراحي‌ و مهندسي‌ و تعميرات‌ قالب‌ايجاد شد. اهم‌ فعاليت‌هاي‌ اين‌ اداره‌ شامل‌ ساخت‌ قطعات‌ تراشكاري‌ سره‌هاي‌نقطه‌ جوش‌، نوسازي‌ قطعات‌ و ساخت‌ و مونتاژ و تعمير قلابها و جيگها مورد نيازشركت‌ بود.

پس‌ از عدم‌ تمركز درسال‌ 1365 با اجراي‌ سياست‌استقلال‌ و خودگرداني‌ اين‌ اداره‌ به‌ نام‌ كارخانه‌ قالب‌ و جيگ‌ تغيير نام‌ دادو با استقرار در قسمت‌ شمالي‌ شركت‌، فعاليت‌هاي‌ خود را در زمينه‌هاي‌ قالب‌ سازي‌،ماشين‌ كاري‌ جيگ‌ سازي‌ طراحي‌ و مهندسي‌ و نگهداري‌ و تعميرات‌ گسترش‌ داد.


كارخانه‌ برش‌ و پرس‌:

اين‌كارخانه‌ پس‌ از تأسيس‌ شركت‌، با خريد قيچي‌هاي‌ برقي‌ آلماني‌، در سال‌ 1345 باهدف‌ توليد قطعات‌ برش‌، پرس‌، خمي‌ شاسي‌ و بدنه‌ سواري‌ پيكان‌، ميني‌بوس‌واتوبوس‌ فعاليت‌ خود را آغاز كرد پرس‌هاي‌ كوچك‌ پس‌ از قيچي‌ها و نوردهاي‌ برقي‌نصب‌ و راه‌ اندازي‌ شد. با ورود قالب‌هاي‌ بدنه‌ خودرو نصب‌ پرس‌ كه‌ از سال‌46-1345 شروع‌ شده‌ بود سرعت‌ بيشتري‌ به‌ خود گرفت‌.

در سال‌ 1355 سالن‌ جديدي‌ با پرسهاي‌ مكانيكي‌سنگين‌ (آلماني‌ و انگليسي‌) راه‌ اندازي‌ شد.

در حال‌ حاضر كارخان