دانلود رایگان


عنوان: بررسی و رتبه بندی عوامل موثر در رضایت مودیان مالیاتی از کیفیت وب سایت سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی غرب تهران) - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان:بررسیو رتبه بندی عوامل موثر در رضایت مودیان مالیاتی از کیفیت وب سایت سازمانامور مالیاتی کشور(مطالعهموردی: اداره کل امور مالیاتی غرب تهران)

دانلود رایگان


عنوان:

بررسیو رتبه بندی عوامل موثر در رضایت مودیان مالیاتی از کیفیت وب سایت سازمانامور مالیاتی کشور

(مطالعهموردی: اداره کل امور مالیاتی غرب تهران)
چکیده

امروزه سازمانها بخشی از خدمات خود را با سرعت و دقت بیشتر و صرف هزینهکمتر، بصورت الکترونیکی از طریق وب سایت ها ارائه می نمایند. سطوح بالاتر رضایتمراجعان از کیفیت وب سایت، وفاداری و مشارکت بیشتری در آنان ایجاد می کند و منجربه تحقق اهداف سازمانها خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عواملموثر در رضایت مودیان مالیاتی از کیفیت وب سایت سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.جامعه آماری این پژوهش نامحدود بوده و شامل كلیه مودیان اداره کل امور مالیاتی غربتهران است، که بنحوی از خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بهره مند می شوند.حجم نمونهآماری با استفاده از فرمول کوکران 111نفر برآورد شده است و روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی می باشد. در این تحقیق توصیفی کاربردی داده های مورد نیاز برای بررسی ابعاد:ملموس بودن، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، اطمینان، همدلی، ارتباطات و سفارش بااستفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردیده است. روایی پرسشنامه با نظر اساتیدمحترم راهنما، مشاور و نتایج آزمون دوجمله ای نه نفر از خبرگان تایید شد. پایاییپرسشنامه نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و بدست آمدن عدد 0.952 مورد تایید قرارگرفت. محاسبات آماری با بهره گیری از نرم افزارهای اس پی اس اس و اکسل توسط محققانجام شد و با آزمون رگرسیون تمامی فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفتند. نتایج اینتحقیق نشان داد عامل ارتباطات بیشترین و عامل قابلیت اعتماد کمترین تاثیر را دررضایت مودیان مالیاتی از کیفیت وب سایت سازمان امور مالیاتی دارد.

کلید واژه ها: خدمات الکترونیکی، رضایت مشتری، وب سایت


فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه2

1-1 ‌تعريف مساله و بيانسؤالهاي اصلي تحقيق 4

1-2 سابقه وضرورت انجام تحقيق 6

1-3 فرضيه ها و مدل تحقیق9

1-4 اهداف 11

1-5 كاربردهاي متصور ازتحقيق 11

1-6 مراجع استفاده كنندهاز نتيجه پایان نامه 11

1-7 روش انجام تحقيق 11

1-8 قلمرو تحقيق ( زماني، مكاني ، موضوعي ) 12

1-9 جامعه آماری و روشنمونه گیری 13

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه16

بخش اول

2- 1 رضایت مشتری 16

2-2 تعاریف خدمات 17

2-3 تعاریف کیفیت 20

2-4 کیفیت خدمات 21

2-5 کیفیت خدمات الکترونیکی 23

2-6 کیفیت و رضایت 25

2-7 رضایت الکترونیک 25

2-8 ابزارهای ارزیابی کیفیت خدماتالکترونیکی 27

2-9 پیشینه تحقیقات 38

بخش دوم

2-10 اینترنت 44

2-11 وب 45

2-12 اطلاع رسانی در ارائه خدمت به مشتری 47

2-13 دولت الکترونیک47

بخش سوم

2-14 تعریف مالیات 48

2-15 تاریخچه مالیات 48

2-16 اهمیت مالیات در اقتصاد کشور49

2-17 اصطلاحات مالیاتی 49

2-18 انواع مالیات 51

2-19 ضرورت وجود سیستم صحیحمالیاتی 53

2-20 اصول حقوقی حاکم بر مالیات 54

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه 61

3-1 مدل تحقیق 61

3-2 فرضیه ها 67

3-2 متغیرهای تحقیق 67

3-4 روش تحقیق 69

3-5 ابزار جمع آوری دادهها 71

3-6 روایی(اعتبار)پرسشنامه 73

3-7 پایایی(قابلیتاعتماد) پرسشنامه 75

3-8 جامعه آماری و روشنمونه گیری 77

3-9 حجم نمونه 77

3-10 تحلیل توصیفی واستنباطی داده ها 78

3-11 نرم افزارهای مورداستفاده در تحقیق 80

3-12 خلاصه فصل 80

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه 82

بخش اول: نحلیل توصیفی

4-1 تحلیل توصیفی داده ها82

4-1-1 جنسیت پاسخ دهندگان83

4-1-2 تحصیلات پاسخدهندگان85

4-1-3 سن پاسخ دهندگان87

4-1-4 سابقه ارتباطی پاسخدهندگان89

بخش دوم: نحلیل استنباطی

4-2 تبیین متغیر وابسته رضایت مودیان از کیفیت وب سایت91

4-3 آزمون فرضیه ها 92

4-3-1 فرضیه اول 92

4-3-2 فرضیه دوم 94

4-3-3 فرضیه سوم 96

4-3-4 فرضیه چهارم 97

4-3-5 فرضیه پنجم 99

4-3-6 فرضیه ششم 101

4-3-7 فرضیه هفتم 103

4-4 رتبه بندی عوامل موثر در رضایت مودیان از وب سایت104

فصل پنجم: نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

مقدمه107

5-1 بررسی یافته هایتحقیق107

5-2 نتیجه گیری110

5-3 پیشنهادات112

5-4 محدودیت های تحقیق114


پیوست ها

پیوست 1 (پرسشنامهخبرگان)115

پیوست 2 (آزمون دوجمله ایخبرگان)121

پیوست 3 (پرسشنامه مودیان)126

منابع129

فهرست جداول

2-1 جدول شرح ابعاد شاخصای_ سروکوال 28

2-2 جدول شرح ابعاد شاخصوب کوال- تی-ام 30

2-3 جدول خلاصه ای ازپژوهشهای انجام شده مرتبط56

3-1جدول طیف لیکرت وامتیازات مربوطه 72

3-2 جدول آمار خبرگاندانشگاهی74

3-3 جدول آمار خبرگاندانشگاهی بر اساس مرتبه و تحصیلات74

3-4 جدول آمار خبرگاندانشگاهی بر اساس سن و سابقه تدریس75

3-5 جدول محاسبه ضریبآلفا کرونباخ 76

3-6 جدول خروجی نرم افزارspss برای محاسبه انحراف معیار جامعه78

3-7 جدول روشهای آماریاستفاده شده و کاربرد آنها80

4-1 جدول فراوانی برایجنسیت مودیان پاسخ دهنده به پرسشنامه 83

4-2 جدول فراوانی برایتحصیلات مودیان پاسخ دهنده به پرسشنامه 85

4-3 جدول فراوانی برای سن مودیان پاسخ دهنده بهپرسشنامه 87

4-4 جدول فراوانی برایسابقه ارتباط مودیان پاسخ دهنده به پرسشنامه 89

4-5 جدول میانگین وانحراف معیار متغیر وابسته رضایت مودیان از کیفیت وب سایت 91

4-6 جدول میانگین و انحراف معیار متغیر مستقل ملموسبودن92

4-7 جدول آزمون رگرسیونبرای فرضیه اول 93

4-8 جدول میانگین وانحراف معیار متغیر مستقل قابلیت اعتماد 94

4-9 جدول آزمون رگرسیونبرای فرضیه دوم 95

4-10 جدول میانگین وانحراف معیار متغیر مستقل پاسخگویی 96

4-11 جدول آزمون رگرسیونبرای فرضیه سوم 97

4-12 جدول میانگین وانح


عنوان: بررسی و رتبه بندی عوامل موثر در رضایت مودیان مالیاتی از کیفیت وب سایت سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی غرب تهران)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی - اصغر صرافی …

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر ... رضایت مودیان مالیاتی از ... مودیان در اداره کل امور ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های رشته مدیریت

مبانی نظری شناسایی و رتبه بندی ریسک ... اداره کل ورزش و ... عوامل موثر در ...

ردیف - karaj.alborz.pnu.ac.ir

... و رتبه بندی عوامل موثر در رضایت مودیان مالیاتی از کیفیت وب سایت ... موردی : اداره کل ...

مقاله بررسی تاثیرعوامل فرهنگ مالیاتی برتمکین مالیاتی

بررسی عوامل موثر و ... در سازمان امور مالیاتی بر ... مالیاتی در اداره کل ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های رشته مدیریت

مبانی نظری شناسایی و رتبه بندی ریسک ... اداره کل ورزش و ... عوامل موثر در ...

بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در

... کیفیت در سازمان، اصول و ... آن در بخشی از اداره کل ... و رتبه بندی عوامل موثر ...

تحلیل عملکرد سیستم حفاظتی

آموزش خیاطینقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

مقاله تاثیرفصاحت

015 - اوریگامی های متحرک و سرگرم کننده بسیار جالب-Ooh La la

کتاب Vocabulary for First Certificate به همراه کلید سوالات و فایل های صوتی کتاب