دانلود رایگان


تصفيه فاضلاب - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمهآبي كه اهميت وجودآن شايد بر هيچيك پوشيده نباشد، متاسفانه از طريق تخلية فاضلابها، پسابها و كليهزوايد حاصل از فعاليتهاي انسان به شدت در معرض آلودگي قرار

دانلود رایگان

مقدمه

آبي كه اهميت وجودآن شايد بر هيچيك پوشيده نباشد، متاسفانه از طريق تخلية فاضلابها، پسابها و كليهزوايد حاصل از فعاليتهاي انسان به شدت در معرض آلودگي قرار گرفته . پيشرفتهايصنعتي باعث شده كه پسابهاي غليظ‌تر و با تركيبات متنوع‌تر در جريان‌هاي آب تخليهشدند.(2)

در حال حاضربسياري از منابع آبي دنيا گرفتار مشكلات ناشي از تخليه فاضلابهاي مختلف مي‌باشندكه بهسازي آنها و بازگشت به حالت طبيعي هزينه‌هاي هنگفتي را مي طلبد. (1)

به منظور تصفيهفاضلاب در اجتماعات كوچك، استفاده از سيستم‌هاي گياهي آبزي نظير لاگونهاي پوشيدهشده با DW (گياهان آبزيشناور) به دليل راهبري آسان، هميشه پائين و اثر بخشي بالا مورد توجه قرار گرفتهاست.(4)

امروزه تمايل براياستفاده از گياهان آبزي شناور بخاطر فوايد گوناگونشان نظير ميزان رشد بالا، عملحذف نوترينت در سطوح بالا، غني بودن اين گياهان از پروتئين كه باعث با ارزش شدنآنها به عنوان خوراك دام مي گردد، بهره برداري و برداشت آسان آنها و تحمل بالايگياه و قدرت سركوب كنندگي جلبكي گياه، تثبيت بالاي نيتروژن (4) ، منبع غذايي برايانسان، كنترل حشرات آبزي ناقل بيماريهاي خطرناك (به دليل ايجاد پوشش متراكم در سطحآب كه مانع خروج اين حشرات مي‌گردد). در داروسازي جهت ساخت داروهاي آنتي بيوتيك،افزايش مواد آلي خاك و بهبود ساختمان و تركيب شيميايي خاك و . . . . (3) و همچنين استفاده از آنها به عنوان گياهآلايش زا و مورد توجه قرار گرفته است. (4)

ولي تاكنونمطالعاتي در زمينه اينكه مواد آلي گلوكز و لاكتوز تا چه ميزان مي توانند در رشدآزولا و عدسك آبي مؤثر واقع شوند يافت نشده است.

لذا در اين تحقيقاز دو گونه گياهان آبزي شناور (لمنامينور و آزولا) به منظور حذف مواد آلي محلول درمحيطهاي كشت حاوي گلوگز و لاكتوز استفاده شده است.

مواد آلي

مواد آلي موجود درآب مي‌تواند از منابع گوناگوني چون گياهان ، جانوران، فاضلابهاي خانگي كاملاًتصفيه نشده و فاضلابهاي صنعتي ناشي مي‌شود.(13)

آبهاي سطحي بيشتراز ساير منابع در معرض آلودگي مي باشند. در پي بارندگي هاي كم و يا خصوصاً شديد كهباعث حمل ذرات مختلف گياهي، حيواني و حتي صنعتي و سمي مي‌شود آبها شديداً آلوده مي‌گردند.انسان خود با ريختن آبهاي آلوده حاصل از زندگي روزمره و صنايع به جريانهاي آب باعثآلودگي آنها مي‌شود. اغلب آبهاي زايد كارخانه هاي صنايع مختلف بدون توجه، رودخانه‌هاو درياچه‌هاي مجاور آن ريخته مي‌شوند.(15)

مواد آلي در آب ازسه منبع سرچشمه ميگيرند كه عبارتند از: 1- تجزيه و تخريب مواد آلي طبيعي 2-فعاليتهاي شهري تجاري و صنعتي)، كشاورزي و 3- واكنشهايي كه به هنگام تصفيه وانتقال آب اتفاق مي افتد. در اين بين مورد اول داراي اهميت بيشتري است كه خودشامل: مواد هيوميك (Humic Substances) ، بقاياي ميكروارگانيسم‌ها، هيدروكربورهاي آروماتيك و آليفاتيك بامنشأ نفتي و با وزنهاي ملكولي بالا ، ميباشد. با اينكه اين مواد معمولا بي‌خطر مي‌باشند،ولي در پاره‌اي از موارد نظير وجودمتابوليتهاي بدبوي حاصل از جلبكهاي سبز- آبي، (مانند متيل ايزويورنيول (Methylisoborneol) مزاحم و دردسرآفرين هستند. تعداد معدودي از محصولات نفتي ميتوانند داراي اثراث سوء بهداشتيباشند. مواد هيوميك نيز ميتوانند بعنوان پيش سازها (precursors) در تشكيل تري هالومتان‌ها و ديگر مواد آلي هالوژنه در اثر اكسيدهشدن، طي فرايند گندزدايي آب داراي نش مهمي باشند. (16)

آلاينده‌هاي ناشي از فعاليتهاي شهري و تجاري شامل مواد موجود در فاضلابهايخانگي، صنعتي، پسابهاي كشاورزي، سيلابهاي شهري و نشت آبهاي مناطق آلوده ميباشد.اكثر مواد آلي شناخته شده در آب كه داراي اثرات سوء بهداشتي هستند در اين گروهقرار مي يگرند. اين مواد شامل آفت كشها (نظير كلردان، كريوفوران)، حلالها (همچونتري كلروينزن و تتراكلرواتيلن)، مواد چربي‌زا از سطح فلزات (مانند تري كلرواتيين وتري كلرواتان) و مواد مورد استفاده در ساخت پلاستيك و مونومرها (نظير تركيباتبيفنل پلي كلرينه (PCBs)مي‌باشند، (14)

بسياري از موادآلي در آب قابل حل بوده و در آبهاي طبيعي ممكن است ناشي از منابع طبيعي يا درنتيجه فعاليتهاي انسان باشند. اكثر مواد آلي طبيعي ، شكل از توليدات ناشي از فسادمواد جامد آلي هستند در صورتيكه مواد آلي مصنوعي معمولاً منتج از تخليه فاضلاب يا عملياتكشاورزي مي باشند. (14)

مواد آلي محلول درآب معمولاً به دو دسته وسيع تقسيم مي شوند:

1-مواد آلي قابل تجزيه بيولوژيكي

2-مواد آلي غير قبل تجزيه بيولوژيكي (ديرپا) (14)

1-1-1- اندازه‌‌گيريمواد آلي

مواد آلي غير قابلتجزيه بيولوژيكي معمولاً به وسيله آزمايش اكسيژن مورد نياز شيميايي (COD) اندازه‌گيري ميشوند. همچنين ممكن است اين مواد بوسيله آناليز (TOC) تخمين زده شوند. (14)

1-2- گياهان

گياهان در هرتالاب مكان ويژه‌اي را به عنوان زيستگاه خويش انتخاب و اشغال مي نمايند كه ميتوانداز نظر مساحت و ساختار، همانند خود گونه‌هاي با يكديگر تفاوتهاي كلي داشته باشد.برخي از مهمترين گونه‌هاي گياهان سبز آنچنان كه كوكند كه نمي‌توان بدون استفاده ازميكروسكوپ آنها را مشاهده نمود و بعضي ديگر در سطح آب پراكنده و به سهولت ديده مي‌شوند.اما كليه آنها احتياجات اوليه‌اي از نظر تأمين نور خورشيد، آب ، دي اكسيد كرن،اكسيژن و مواد معدني داشته و اين نيازها را بطرق مختلف حاصل مي‌نمايند.

گياهان ريشه‌دار،غوطه‌ور و يا شناور داراي برگ در سطح و يا غوطه‌ور در آب بوده (و يا هر دو )وجايگاه خاصي بر حسب اجتماعات خود اشتغال مينمايند و طبقه‌بندي خاصي را شامل مي‌شوند.گياهان آبزي ريشه‌دار در خدمت سخت پوستان، حشرات و ماهيها بوده و به اين جانورانامكان دفع حمله دشمنان طبيعي را داده و به عنوان پناهگاهي جهت حفظ حيات آنها بشمارميروند. اين گياهان، مهيا كننده اكسيژن و مواد مغذي بوده و حتي پس از مرگ و عمل وتجزيه پذيري (بوسيله ارگانيسمهاي تجزيه كننده) مواد غذايي براي موجودات ديگر فراهممي كند.

در نگرشي به نقشمهم و حياتي اين گياهان در تلاب، اهميت آنها افزايش بيشتري نشان مي‌دهد بطور يكهتداوم زندگي حياتي موجودات تالاب، سبب حضور بيشتر جانوران شده و به تجمع آنهابويژه پرندگان آبزي كمك مي نمايد. اين گياهان بدليل فراهم نمودن غذاي پرندگاني ازخانواده مرغابيان، در حدي كه هر گونه گياهي مورد تغذيه يكي از آنان قرار ميگيرد،از خطر نابود شدن مصون مانده و به نقش حياتي خود ادامه ميدهد. اما ازدياد رويش‌هايگياهي در تالابها، آنها را همواره به عنوان مهمترين منبع اصلي مرگ اين اكوسيستم‌هامطرح نموده است بطوريكه طبق قرائن آشكار در مورد تالاب انزلي، يكي از علل پيريزودرس آن، افزايش فوق العاده كم و كيفي گياهان آبزي است. اين گياهان زيستگاههايخاص خود داشته و در تطابق با محيط آبي، از نظر فيزيولوژيكي تفاوتهاي بسياري باديگر گياهان نشان ميدهند. به نحوئي كه املاح موجود در آب مورد تغذيه آنها قرارميگيرد. گياهان آبزي (هيدورفيت) بر حسب قرار گرفتن در سواحل (از جهت آب به خشكي)از تقسيمات رويشي زير پيروي مي‌كنند: 1- گياهان غوطه ور 2- گياهان شناور 3- گياهان از آب خارج شونده (حاشيه‌اي) 4- بوته‌هاو علفهاي آبزي 5- درختان مانده‌ابي 6- جنگلهاي نواحي مرطوب رويش گياهان آبزي درتالاب ، امري طبيعي بشمار رفته و در حالت مخصوص شرايط تالايي، بعلت ورود رسوباتريز دانه و مواد معلق در آب رودخانه سفيد رود از شبكه آبياري و شسته شدن كودهايحاصلخيز داخل مزارع در مواقع باران‌هاي شديد فصلي و وارد شدن اين مواد با زهكشيطبيعي و شبكه آبياري بداخل تالاب به رويش آنان توان بيشتري مي‌دهد.

بر اساس تحقيقات ولاديميراسكايا كارمند علمي اتحاد جماهير شوروي در سال (1345) 1964 ، تعداد 19 گونه گياهان آبي عمده در تالابانزلي شناسايي گرديده است كه ذيلاً به همراه تعدادي ديگر از گونه‌هاي گياهي آبزيموجود معرفي ميگردند.


رایگان


دانلود


مقاله


ورد


word


محیط زیست


تصفيه فاضلاب


حفظ محیط زیست


حفاظت محیط زیست


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پکیج تصفیه فاضلاب ؛ سپتیک تانک ؛ برج خنک …

پکیج تصفیه فاضلاب وب سایت صنایع شها “تولید کننده و طراح پکیج تصفیه فاضلاب” تنها مرجع ...

PDF مقاله تصفيه فاضلاب - niazemarkazi.com

تصفيه فاضلاب ,فاضلاب,تصفیه فاضلاب,آزمایش تحلیلی فاضلاب,آشغالگیری و آشغالگیرها,انواع ...

دستگاه تصفیه آب صنعتی, تصفیه آب خانگی, پکیج تصفیه فاضلاب

دستگاه تصفیه آب صنعتی, تصفیه آب خانگی, پکیج تصفیه فاضلابindustrial water filtration device, wastewater ...

صنایع لاستیک سازی اطلس تماس با ما

لوله های استوانه ای لوله های لاستیکی با بوش فلزی فاصله نگهدار – کف کاذب - Spacer اسلیو ...

پکیج تصفیه فاضلاب | تصفیه خانه فاضلاب | تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب , ... و فاضلاب؛ طراحي، ساخت ، نصب و راه اندازي تصفيه خانه های فاضلاب ...

تعريف لوله كشی | انتقال فاضلاب و آب

تعريف لوله كشی (توزیع آب و دفع فاضلاب ) كليه لوله كشي ها دستگاه ها و و سايل بهداشتي شبكه ...

پرتال جامع شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

مدیر امور آبفای شهرستان قزوین ، جهت بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب این شهر بیش از 15 ...

شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

پرتال شرکت آب و فاضلاب استان گیلان Water & Wastewater Company of Guilan Province Portal

بررسی روش­های مختلف تصفیه فاضلاب - سایت …

بررسی روش­های مختلف تصفیه فاضلاب - سایت بهداشت محیط ایران - بهداشت محیط،آب وفاضلاب ...

آب و فاضلاب شهری استان سمنان

شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان ... شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان - زیرسایت خبری

شرکت آبان بسپار پارسیان تولید کننده لوله و …

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان ، مسعود مهدی پور ...

Famco - لیست قیمت محصولات فامکو

لیست قیمت فامکو. لطفا جهت دسترسی به لیست قیمت روی کالای مورد نظر کلیک نمایید. به اطلاع ...

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال و …

انتصاب عضو اصلي هيئت مديره شركت آب و فاضلاب روستايي استان چهارمحال و بختياري

وب سایت شهر صنعتی البرز - alborzic.ir

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در حوزه ارتقاء فروش و بازاریابی صنایع کوچک اقدام به ...

آب و فاضلاب شهری استان سمنان

شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان ... شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان - زیرسایت خبری

فرآیندهای تصفیه فاضلاب - zslotus.com

فرآیندهای تصفیه فاضلاب را به سه دسته اصلی 1- فرآیندهای فیزیکی 2- فرآیندهای شیمیایی و 3 ...

مناقصه‌ها | پرتال شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

آگهی مزایده سرمایه گذاری در طرح تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهرهای فلاورجان و درچه ...

نقشه منطقه 15 اصفهان با فرمت cad

مطالعات هنرستان فنی و حرفه ای

تحقیق دانشجویی دیفرانسیل خودرو

کاربرد الکترونیک قدرت

خلاصه رفتار سازمانی رابینز

ماشین حساب با زبان سی شارپ و فیلم توضیحات فارسی ( ساده )تقویم تک برگ 1396

بررسي تأثير بازي گروهي و باقاعده مدارس آمادگي مناطق 7 و 8 شهر تهران بر اساس تست رشد اجتماعي وايلند

ساخت و تولید