دانلود رایگان


پایان نامه ارتباط ساختاررقابتی محصول و ساختارتامین مالی - دانلود رایگاندانلود رایگان شرح مختصر : در این پایان نامه ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولاتو ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی موردارزیابی قرار گرفته است. از

دانلود رایگان

شرح مختصر : در این پایان نامه ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولاتو ساختارهای تامین مالی با محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی موردارزیابی قرار گرفته است. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه، افزایشفشارهای رقابتی می باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه کاری باعث کاهش انتظارات ازعملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می باشد. این تحقیق متشکل از دو بخش است، در بخش اولارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط بررسی شده است و در بخش دومنیز ارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط مورد ارزیابی قرار گرفتهاست. این پایان نامه به صورت فایل ورد می باشد.

آزمون فرضیه ای اختصاصی بیانگر این است که بر خلاف انتظار بین قابلیتجانشینی و محافظه کاری مشروط ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد. ارتباط بین حجمتقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با محافظه کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت ومعنادار است. همچنین ارتباط بین موانع ورود و محافظه کاری مشروط مطابق میل، معکوسو معنادار است. نهایتاً بین نسبت تمرکز و محافظه کاری مشروط براساس پیش بینی هاارتباط معکوس، ولی ضعیف مشاهده می شود. آزمون فرضیه کلی نیز نشان داد بینساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط در گزارش گری مالی ارتباط مثبت ومعنادار وجود دارد. نتایج بخش دوم تحقیق نشان داد که شرکت هایی که از طریق بدهیهایبلندمدت تأمین مالی میکنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره ی تأمین مالی و نه در دورهقبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی دهند. اما شرکتهایی که از طریق حقوقصاحبان سهام تأمین مالی می کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تأمین مالی و هم دردوره قبل از آن، سطوح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می دهند.

فهرست مطالب

فصل اول؛ کلیات تحققیق

1-1.مقدمه

1-2.تشریح و بیان موضوع

1-3.اهمیت و ضرورتانجام تحقیق

1-4.نتایج مورد انتظارو اهداف اساسی پژوهش

1-5.استفاده کنندگان ازنتایج پایان نامه

1-6.فرضیه های تحقیق

1-7.روش تحقیق

1-8.مدلهای تحقیق

1-9.متغیرهای تحقیق

1-10.تعریف واژه گانکلیدی

1-11.خلاصه فصل

1-12. چارچوب فصول بعد

فصل دوم؛ مبانی نظری وادبیات تحق

2-1. مقدمه:

2-2. مفید بودن اطلاعاتمالی

2-3. مفهوم محافظه کاری

2-4. دیدگاههایمحافظه کاری

2-4-1. دیدگاه قراردادی

2-4-2. دیدگاه دعاویحقوقی

2-4-3. دیدگاه تقاضایمنظم محافظه کاری

2-4-4. دیدگاه مالیاتی

2-4-5. دیدگاه هزینههای سیاسی

2-4-6. رقابت در بازار

2-5. انواع محافظه کاری

2-5-1. محافظه کارینامشروط

2-5-2. محافظه کاریمشروط

2-6. اندازهگیری محافظهکاری

2-6-1. معیار عدم تقارنزمانی در شناسایی سود و زیان

2-6-2. معیار محافظهکاری مبتنی بر ارزشهای بازار

2-6-3. معیارهای محافظهکاری مبتنی بر اقلام تعهدی

2-6-4. معیار چولگیمنفی توزیع سود و جریانهای نقدی

2-7. عوامل موثر برمحافظه کاری

2-8. رقابت دربازار

2-9. محافظه کاریحسابداری و ساختارهای رقابتی محصولات

2-10. انواع رقابت ومحافظه کاری حسابداری

2-10-1. محافظه کاریحسابداری و رقابت برای جلوگیری از ورد رقبای جدید (بالقوه)

2-10-2. محافظه کاریحسابداری و رقابت با شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل)

2-11. اندازه گیریرقابت

2-12. تامین مالی ومحافظه کاری حسابداری

2-13. پیشینه تحقیق

2-13-1. تحقیقات خارجی

2-13-2. تحقیقات داخلی

فصل سوم؛ روش تحق

3-1. مقدمه

3-2. روش تحقیق

3-3. جامعه آماری

3-4. نمونه آماری

3-5.فرضیه ها و مبانینظری آنها

3-6. طریقه استخراجمدلها

3-7. روش گردآوری دادهها

3-8. روش های آماریمورد استفاده

3-9. خلاصه فصل

فصل چهارم؛ تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه¬

مقدمه

4-1. بخش اول؛ بررسیارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری

4-1-1. آمار توصیفی

4-1-2. ضرایب همبستگی

4-1-3. آزمون مدلباسو(1997)

4-1-4. نتایج آزمونفرضیه های بخش اول (ارتباط ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری)

4-2. بخش دوم؛ بررسیارتباط بین ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری

4-2-1. آمار توصیفی

4-2-2. جدول ضرایبهمبستگی بخش دوم

4-2-3. نتایج آزمونفرضیه های بخش دوم (ارتباط ساختارهای تامین مالی و محافظه کاری مشروط حسابداری)

4-3. بررسی فروض خطیرکرسیون

4-4. خلاصه فصل

فصل پنجم؛ خلاصه ونتیجه¬گی

5-1- مقدمه

5-2. خلاصه و نتیجهگیری

5-3- محدودیت های تحقیق

5-4- پیشنهادهایکاربردی تحقیق5-5- پیشنهاد برایتحقیقات آتی


منابع و ماخذ


رقابت ،محافظه کاری ،حسابداری ،تأمین مالی، دانلود پایان نامه ،عدم تقارن زمانی، سود و زیان


انواع رقابت و محافظه کاری حسابداری بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری مشروط حسابداری تأمین مالی و محافظه کاری حسابداری دانلود رایگان پایان نامه دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری عوامل موثر بر محافظه کاری معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نحوه پرورش گل پاپیتال

فایل اتوکد انواع نمای کلاسیک

اموزش مهترین اصول پیشگیری از تصادف رانندگی

پاورپوینت درباره گواهی ثبت اختراع PATENT

چک ليستهای صرفه جويی انرژی پمپ هابررسی رابطه بین باورهای خودکارآمدی و سلامت روانی دانشجویان

20کتاب رمان منتخب بسیار جذاب

پروژه کارشناسی ارشد مواد روان گردان

بررسی رابطه بین باورهای خودکارآمدی و سلامت روانی دانشجویان