دانلود رایگان


پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی- تجزيه و تحليل مالي - دانلود رایگاندانلود رایگان v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}w\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل مالي در شركت‌هاي آبمنطقه‌اي با روش

دانلود رایگان

بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل مالي در شركت‌هاي آبمنطقه‌اي با روش استاندارد و ارائه راه‌كارهاي مناسب (به همراه پرسش نامه ) - پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی

فرمت فایل اصلی پایاننامه : doc

حجم فایل : 164KB

تعداد کل صفحات : 104 صفحه


این پایان نامه جهت ارائه در مقطعکارشناسی ارشد حسابداری تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایاننامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالاییدر اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهتاستفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حقمالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتیو بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.


چكيده تحقيق

تحقيق حاضر با عنوان” بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل مالي در شركت‌هاي آب منطقه‌اي با روشاستاندارد و ارايه راه‌كارهاي مناسب “ انجام گرفته است . اهداف تحقيق عبارت است از :

زمينه‌سازيبراي هدايت امور مالي بخش آب وزارت نيرو براساس برنامه‌ريزي بهتر با استفاده ازشيوه‌هاي متداول تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي .

كمكبه شفاف‌سازي روابط و مناسبات مالي در حوزه بخش آب وزارت نيرو.

كمكبه توانمندسازي مديريت مالي بخش آب در جهت استفاده كارآتر از منابع مالي مختلف.

ارايهراه‌كارهاي علمي تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي به شركت‌هاي آب منطقه‌اي جهت انعكاسروابط مالي.

كمكبه مديريت مالي حوزه ستادي امور آب براي ارزيابي مالي شركت‌ها به وسيله بهره‌گيرياز روش‌هاي متداول تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي.

براي نيل به اهدافتعيين شده چهار فرضيه به شرح زير مطرح گرديده است :

بينروش‌هاي موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي در شركت‌هاي آب منطقه‌اي و روش‌هايمتداول در مديريت مالي تفاوت معني‌داري وجود ندارد .

روش‌هايموجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي در شركت‌هاي آب منطقه‌اي منجر به استفاده مناسباز اطلاعات مي‌گردد .

روش‌هايموجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي بيان‌گر ميزان كارآيي مالي مديريت شركت‌هاي آبمنطقه‌اي مي‌باشد .

نتايجحاصل از تجزيه و تحليل مالي در وضعيت موجود شركت‌ها براي استفاده‌كنندگان اطلاعاتمربوط فراهم مي سازد .


الف

روش تحقيق دراين پژوهش پيمايشي و ميداني است و ابزار گردآوري اطلاعاتعلاوه بر تحليل اسناد و مدارك معتبر موجود (صورت‌هاي مالي اساسي ) ، پرسشنامهاست كه با استفاه از طيف ليكرت طراحي گرديده است .

به‌منظور تجزيه وتحليل يافته‌ها از روش‌هاي آمار توصيفي نظير فراواني ، درصد و درصد تراكم و روش‌هايآمار استنباطي براساس آزمون استقلال توزيع كاي‌-دو استفاده شده است .

نتايج تحقيق براساسيافته‌هاي موجود و بحث و تفسيرهاي به عمل آمده به شرح زير مي‌باشد :

بينروش‌هاي موجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي در شركت‌هاي آب منطقه‌اي و روش‌هايمتداول در مديريت مالي تفاوت معني‌‌داري وجود دارد .

روش‌هايموجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي در شركت‌هاي آب منطقه‌اي منجر به استفاده مناسباز اطلاعات نمي‌گردد .

روش‌هايموجود تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي بيان‌گر ميزان كارآيي مالي مديريت شركت‌هاي آبمنطقه‌اي نمي‌باشد .

نتايجحاصل از تجزيه و تحليل مالي در وضعيت موجود شركت‌ها براي استفاده‌كنندگان ،اطلاعات مربوط را فراهم نمي‌سازد .

نسبتهاي نقدينگي در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي را از لحاظ پرداخت بدهي هاينشان مي دهد.

نسبتهاي فعاليت در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي را از لحاظ استفاده از داراييها نشان مي دهد.

نسبتهاي اهرمي در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي را از لحاظ ساختار سرمايه نشانمي دهد.

نسبتهاي سودآوري در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي را از لحاظ كسب بازده نشان ميدهد.فهرست مطالب

عنــوان صفـــحه


فصل اول كليات

مقدمه....................................................................................................................3

موضوعتحقيق........................................................................................................5

اهميت ، ضرورت وانگيزهتحقيق..........................................................................6

اهدافتحقيق.........................................................................................................8

فرضيه‌ هاي تحقيق.................................................................................................8

روشتحقيق..........................................................................................................9

قلمرو تحقيق.........................................................................................................10

تعاريف عملياتي واصطلاحات.............................................................................11

فصل دوم ادبيات تحقيق (مباني نظري و پيشينه تحقيق )

مقدمه ..................................................................................................................15

مفهوم تجزيه و تحليلصورت‌هاي مالي..............................................................17

آشنايي با تار يخچهتجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي از طريق نسبت‌ها..............18

صورت‌هاي مالي و نقشآن در گزارش‌ گري ..................................................... 20

خصوصيات كيفي اطلاعاتحسابداري.................................................................22

نيازهاي استفاده‌كنندگاناز اطلاعات مالي.............................................................23

مراحل و فنون تجزيه وتحليل صورت‌هاي مالي ..................................................25

كاربرد فنون تجزيه وتحليل صورت‌هاي مالي.......................................................30

نسبت‌هاي مالي و طبقه‌بنديآنها...........................................................................32

نارسايي‌ها و محدوديت‌هايتجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي ...............................41

روش‌هاي‌متداول تجزيه‌وتحليل‌صورت‌هاي مالي‌درشركت هاي‌آب منطقه‌اي.......44

پيشينهتحقيق..........................................................................................................44

معرفي شركت‌هاي آبمنطقه‌اي............................................................................47

فصل سوم روش تحقيق

مقدمه..................................................................................................................52

روش تحقيق........................................................................................................53

جامعه آماري.......................................................................................................53

حجم نمونه.........................................................................................................53

ابزار گردآورياطلاعات (يافته‌ها)......................................................................55

جمع‌آورياطلاعات.............................................................................................56

روايي و پايايي ابزارتحقيق.................................................................................57

روش تجزيه و تحليلاطلاعات جمع‌آوري شده..................................................58


فصل چهارم يافته‌هاي تحقيق (نتايج )

مقدمه...................................................................................................................62

تجزيه و تحليل توصيفينمونه‌ها........................................................................63

تجزيه و تحليلاستنباطي سؤالات و آزمون فرضيه‌ها ..........................................64

بررسي ميداني نسبت‌هايمالي شركت‌هاي آب منطقه‌اي.....................................70

فصل پنجم بحث و تفسير نتايجتحقيق

مقدمه..................................................................................................................79

خلاصهتحقيق...................................................................................................80

نتيجه‌گيري........................................................................................................83

محدوديت‌هاي تحقيق.....................................................................................85

پيشنهادات تحقيق............................................................................................85

منابع..................................................................................................................87

پيوست‌ها...........................................................................................................91مقدمه

تجزيهو تحليل مالي يكي از شناخته شده‌ترين ابزارهاي مديريت مالي محسوب مي‌شود . مديرانو برنامه‌ريزان واحدهاي تجاري با بررسي اطلاعات منعكس در صورت‌هاي مالي و تجزيه وتحليل آن شمايي كلي از عملكرد واحد تجاري به دست مي‌آورند . در اين راستا با بررسيوضعيت موجود برنامه‌هاي بلندمدت و استراتژيك واحد تجاري تهيه مي‌گردد . اين امرباعث مي‌شود تا ضمن شناسايي نقاط قوت و ضعف با اتخاذ راهبردهاي شايسته ، موجباتبهينه‌سازي فعاليت‌ها و به‌دنبال آن بهره‌‌جويي قابل قبول از سرمايه‌گذاري‌هايانجام شده و نهايتاً حداكثر كردن ثروت سهام‌داران را فراهم آورند .

امروزهتجزيهوتحليل نسبت‌هاي‌ماليابزارمناسبي برايارزيابي‌عملكردمديريت، تجزيه و تحليل وضعيت اعتباري و غيره محسوب مي‌گردد . اين نسبت‌ها از جانب گروه‌هايمختلف استفاده‌كنندگان نظير سرمايه‌گذاران ، اعتبار دهندگان ، مديران ، كارگزاراندولتي ، تحليل‌گران و مشاوران مالي مورد استفاده و تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد .

تجزيهو تحليل نسبت‌هاي مالي موجب عمق بخشيدن ديدگاه استفاده‌كنندگان مي‌گردد . استفاده‌كنندگانصورت‌هاي مالي با تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي براي تشخيص ارتباط بين اقلام مندرجدر اين صورت هاو ارزيابي وضعيت واحد تجاري به نحوه گسترده‌اي استفاده مي‌نمايند . براين اساستجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي مي‌تواند زمينه لازم را براي شناسايي مشكلات پيش‌رويشركت‌ها و راه‌گشاي بسياري از تصميم‌گيري‌ها باشد . صنعت آگاهي نداشته باشد ونتواند با بهينه‌سازي منابع و فعاليت‌ها بر مسائل و مشكلات موجود در ساختار مالي وسازماني خويش چيره شود ، در پاسخ‌گويي به نيازهاي محيطي و تأمين اهداف واحد تجاري وسهام‌داران ناتوان و ادامه فعاليت و حيات آن نيز ديري نخواهد پائيد .

ازاين‌رو در اين فصل به بررسي تاريخچه و پيشينه تجزيه و تحليل مالي و مباني نظريموضوع تحقيق پرداخته خواهد شد .

مفهوم تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي

صاحب‌نظرانو انديشمندان مديريت مالي ، تعاريف گوناگوني از تجريه و تحليل صورت‌هاي مالي ارائهنموده‌اند . برخي از اين تعاريف عبارتند از :

”ضرورت تفسير صورت‌هاي مالي به‌نحوي كه نياز استفاده‌كنندگان مختلف از صورت‌هايمالي را برآورد به پيدايش و توسعه روش‌ها و فنوني انجاميده كه روابط بين ارقاممندرج در صورت‌هاي مالي را تعيين و امكان مقايسه ، تعبير و تفسير آنها را فراهمكرده است . مجموعه اين روشها و فنون كه در جريان پيشرفت حسابداري در پاسخ بهنيازهاي فزاينده به اطلاعات مالي ابداع ، توسعه و تكامل يافته است تجزيه و تحليلصورت‌هاي مالي ناميده مي‌شود . هدف از آن ارزيابي گذشته واحد تجاري به ويژه چگونگي‌سودآوري‌،كارآيي،نقدينگي و امكان واريز بدهي‌هاي آن از يكسو و فراهم آوردن‌اطلاعات‌لازم‌براي‌طرح‌ريزي‌عمليات‌آينده‌ازسوي‌ديگراست“.(اكبري،1378،ص الف)

”تجزيه و تحليل مالي ابزاري براي شناخت و ارزيابي عملكرد مالي گذشته ، جاري و پيش‌بينيوضعيت آينده شركت است و معمولاً شامل تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي و جريان نقدي آنمي‌شود “ . ( مدرس و عبدا...‌زاده ، 1380 ، ص16)

”تجزيه و تحليل مالي تجديد طبقه‌بندي و تلخيص مجدد اطلاعات مندرج در صورت‌هاي ماليبه منظور تشخيص ارتباطات بين اقلام اصلي صورت حساب‌ها و تعيين روندهاي آنها در طيساليان متمادي مي باشد“.( Foulk , 1972 )

” تجزيه و تحليل صورتهاي ماليباعث مي‌شود مديران شركت‌ها ، صاحبان سرمايه ، وام‌دهندگان و سرمايه‌گذارانبتوانند از وضع مالي حال و آينده شركت‌هاي سهامي‌موردنظرخودآگاه‌شوندودرباره‌آن‌قضاوت‌كنند.درسايه‌همين‌تجزيه‌وتحليل صورت‌هاي مالي است كه عده‌اي به عملكردهاي آينده برخي از شركت‌هاي سهامي دلمي‌بندند “ . ( نوو ، ترجمه جهانخاني وپارسائيان ، 1375 ، ص33 )

واژهتجزيه و تحليل در ارتباط تنگاتنگي با واژه تفسير مي‌باشد ، ليكن اين دو مترادف همنيستند . تفسير عبارت است از فرآيند دستيابي به عقيده و نتايجي در مورد فعاليت‌هايواحد تجاري براساس تجزيه و تحليل‌هاي انجام شده ، بدين‌ترتيب تفسير مسبوق بر تجزيهو تحليل و حاصل آن است . بنابر آنچه بيان گرديد تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي عبارتاز فرآيند علت‌يابي و بيان كمي ارتباطات اساسي بين اقلام مختلف صورت‌هاي مالي مي‌باشدكه نتايج حاصل از آن به‌عنوان مبنايي در تصميم‌گيري بكار مي‌رود .

بخشعمده‌اي از تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي و مرسوم‌ترين فنون آن تجزيه و تحليل نسبت‌هايمالي مي‌باشد .


آشنايي با تاريخچه تجزيهو تحليل صورت‌هاي مالي از طريق نسبت‌هاي مالي

نسبت‌هااز جمله ابزارهاي تجزيه و تحليل مالي هستند كه براي آشكارسازي برخي ازواقعيت‌هاي‌مهمدرباره وضعيت مالي و عملكرد واحدهاي تجاري بكارمي‌آيند