دانلود رایگان


پروژه با عنوان علفکش های مورد استفاده در مزارع نیشکر - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه با عنوان علفکش های مورد استفاده در مزارع نیشکر در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:مقدمهبخش 1- معرفیمزایای دفع علفهای هرز با تو– فور– دی عبارتند

دانلود رایگان پروژه با عنوان علفکش های مورد استفاده در مزارع نیشکر در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:مقدمهبخش 1- معرفیمزایای دفع علفهای هرز با تو– فور– دی عبارتند ازموارد، زمان ومیزان مصرفگندم وجونیشکرذرت خوشه ایذرت دامی نحوه سمپاشیاحتیاطاتشرایط انبارداریبخش 2 - نام شیمیایی ماده مؤثرالف) علفهای هرز تک لپه ای (برگ باریک)ب) علفهای هرز دو لپه ای (برگ پهن) که سنکور بخصوص بعد از رویش بر روی آنها مؤثر استمقدار وموارد استعمال علف کش سنکور   سیب زمینیگوجه فرنگیسویانیشکرقابلیت اختلاط باسایر سمومبخش 3- آترازین 80% WP- (گراپریم)علف کش مزارع نیشکر و ذرتمواد دفع آفاتموارد ، میزان وزمان مصرفطرز تهیه محلول سمتوجهتذکراتاحتیاطاتمصرفمحیطنگهداریپادزهربخش 4- گلای فوزیت (راندآپ)موقع ومقدار مصرفتوجهاحتیاطاتکمکهای اولیهبخش 5- (گزاپاکس 80 پودر قابل حل درآب)علف کش انتخابی نیشکرموارد ومیزان مصرفتوجهطرز تهیه محلول سمپادزهراحتیاطات محیط زیستنگهداریتوجهبخش 6-گزاپریم (آترازین)موارد ومیزان مصرفنکتهاحتیاط پادزهردرجه سمیتبخش 7- پارکوات دی کلراید 20 درصد مایع (GRAMOPON) کنترل علفهای هرز درکشت های ردیفیاحتیاطهای لازمبخش 8- سیتووتمعرفیمزایای کاربرد سیتووتموارد مصرفمیزان مصرفزمان مصرفقابلیت اختلاطتهیه محلولبخش 9- قارچ کش جدید سیستمیک کنترل کننده طیف وسیعی از قارچهای بیماری زامعرفیبخش 10- اطلاعات عمومیعلفکشهای مورداستفاده در ذرتبیماریهای مهم مزارع ذرت آفات مهم گندم ونحوه مبارزه شیمیاییآفات مهم مزارع برنجبیماریهای مهم مزارع برنجآفات مشترک بین گیاهان زراعی زمان مورد استفاده ومصرف علفکشهای رایج درمزارع گندمزمان مورد استفاده ومصرف علف کشهای رایج در مزارع برنجعلفهای هرز مهم موجود درمزارع برنجمنابع

پروژه


با


عنوان


علفکش


های


مورد


استفاده


در


مزارع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سؤالات کنکور سراسری پرتکرار تاریخ ایران و جهان (1)              300 اصل مدیریت اسلامی

فایل باز-هرس درخت سیب

مطالعات طراحی خانه کودک

فروش اخرین ورژن ای تولز

ربات کلش دامی اسپرایت کرک شده ودائمی

فروش اخرین ورژن ای تولز

روزگاری جنگی در گرفت

علائم جوش